Plan teorijske obuke- uvodne napomene

 

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, teorijska obuka je obavezna. Teorijska obuka je koncipirana kao problemska nastava koja će se bazirati na rešavanju konkretnih saobraćajnih situacija, kao i rešavanju testova za polaganje teorijskog ispita.

 

Auto škola Bulevar ima na raspolaganju dva licencirana predavača, a predavanja se održavaju pre podne i posle podne. Čas teorijske obuke kandidata traje 45 minuta, a odmor između časova najmanje 10, a najviše 30 minuta. U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 3 pojedinačna časa teorijske obuke. Predviđeno vreme trajanja teorijske obuke je od 15 do 20 dana.

 

Teorijska obuka kandidata se sprovodi frontalno, grupno ili individualno u učionici auto škole, kroz predavanja i vežbe. Teorijska obuka kandidata sastoji se iz osnovnog i posebnog fonda časova. Osnovni fond časova je isti za sve kategorije, a posebni fond časova mora postojati najmanje za sledeće kategorije vozila:

 • AM, A1, A2 i A;
 • B1, B i BE;
 • C1, C1E, C i CE;
 • D1, D1E, D i DE;
 • F.

Osnovni fond časova se sastoji iz 25 časova predavanja i 8 časova vežbi. Posebni fond časova se sastoji iz 5 časova predavanja i 2 časa vežbi. Broj časova po nastavnim temama nije definisan. Sve teme moraju da se izvedu. U ovom planu smo definisali, po nama, optimalan broj časova po tematskim jedinicama za prosečnog kandidata. Plan teorijske obuke kandidata predstavlja detaljnu razradu programa obuke prema časovima osnovnog, odnosno posebnog fonda časova teorijske obuke, temama obuke i sadržaju časa. Predavač teorijske obuke sačinjava plan realizacije svakog pojedinačnog časa teorijske obuke.

 

Sadržaj plana, tematske jedinice i kodovi

 

Nastavni plan sadrži razrađene teme iz Programa teorijske obuke koji je objavljen u Pravilniku o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače. Nastavni plan teorijske obuke se sastoji od tema:

 1. Tema 1: KOD T1 - Bezbednost saobraćaja
 2. Tema 2: KOD T2 – Vozač
 3. Tema 3: KOD T3 – Put
 4. Tema 4: KOD T4 – Vozilo
 5. Tema 5: KOD T5 – Pravila saobraćaja
 6. Tema 6: KOD T6 – Ostali učesnici u saobraćaju
 7. Tema 7: KOD T7 – Saobraćajna signalizacija
 8. Tema 8: KOD T8 - Prevoz tereta i lica vozilima
 9. Tema 9: KOD T9 – Vozačke dozvole
 10. Tema 10: KOD T10-Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajane nezgode
 11. Tema 11:KOD T11-Posebne mere i ovlašćenja
 12. Tema 12: KOD T12-Teorijsko objašnjenje radnji vozilom u saobraćaju na putu i postupanje vozača u saobraćaju na putu
 13. Tema 13:KOD T13-Posledice nepoštovanja propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja
 14. Tema 14: KOD T14-Vežbe

Lična karta je obavezna na času teorijske obuke.

 

Literatura je obezbeđena za sve kandidate.