Vozački ispit se sastoji iz dve celine: teorijskog ispita i praktičnog ispita. Kandidat je položio vozački ispit kada položi teorijski ispit i praktični ispit.

O položenom teorijskom ispitu pravno lice, na zahtev kandidata za vozača, izdaje potvrdu najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva. Kandidatu za vozača koji je položio vozački ispit pravno lice izdaje uverenje u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

Teorijski ispit se polaže putem testa čija ispitna pitanja obuhvataju sadržaj programa. test ima ukupno 41 pitanja, koja nose 1, 2 ili 3 poena. Za prolaz je potrebno 85 poena. Test je zatvorenog tipa (birate tačan ili tačne odgovore od ponuđenih. Ispitna pitanja za teorijski ispit su javna i određuje ih Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ispitna pitanja se sačinjavaju na osnovu stručne literature za osposobljavanje kandidata za vozače, za koju je izdato pozitivno mišljenje.

Teorijskom ispitu može pristupiti kandidat za vozača koji je završio propisanu teorijsku obuku za vozača određene kategorije.

Teorijski ispit se održava na svake dve nedelje, a trajanje ispita je 45 minuta.

Za prisustvo na teorijskom ispitu neophodne su lična karta i odslušana teorijska obuka.

Test se održava na računarima u prostorijama auto-škole.